සිත් උදාව 07.00 am – 10.00 am
සිත් මල් යාය 10.00 am – 1.00 pm
සිත් ගත් ගී 1.00 pm – 4 .00 pm
සිත් ගිමන් හල 4.00 pm – 7.00 pm
කථා කරන සිත් 7.00 pm – 10.00 pm
සිත් නිම්නද 10.00 pm – 1.00 am
සිත් අනන්තය 1.00 am – 4.00 am 
සිත් පහන් දොර 4.00 am – 7.00 am
සිත් උදාව 07.00 am – 10.00 am
සිත් මල් යාය 10.00 am – 1.00 pm
සිත් ගත් ගී 1.00 pm – 4 .00 pm
සිත් ගිමන් හල 4.00 pm – 7.00 pm
කථා කරන සිත් 7.00 pm – 10.00 pm
සිත් නිම්නද 10.00 pm – 1.00 am
සිත් අනන්තය 1.00 am – 4.00 am 
සිත් පහන් දොර 4.00 am – 7.00 am
සිත් උදාව 07.00 am – 10.00 am
සිත් මල් යාය 10.00 am – 1.00 pm
සිත් ගත් ගී 1.00 pm – 4 .00 pm
සිත් ගිමන් හල 4.00 pm – 7.00 pm
කථා කරන සිත් 7.00 pm – 10.00 pm
සිත් නිම්නද 10.00 pm – 1.00 am
සිත් අනන්තය 1.00 am – 4.00 am 
සිත් පහන් දොර 4.00 am – 7.00 am
සිත් උදාව 07.00 am – 10.00 am
සිත් මල් යාය 10.00 am – 1.00 pm
සිත් ගත් ගී 1.00 pm – 4 .00 pm
සිත් ගිමන් හල 4.00 pm – 7.00 pm
කථා කරන සිත් 7.00 pm – 10.00 pm
සිත් නිම්නද 10.00 pm – 1.00 am
සිත් අනන්තය 1.00 am – 4.00 am 
සිත් පහන් දොර 4.00 am – 7.00 am
සිත් උදාව 07.00 am – 10.00 am
සිත් මල් යාය 10.00 am – 1.00 pm
සිත් ගත් ගී 1.00 pm – 4 .00 pm
සිත් ගිමන් හල 4.00 pm – 7.00 pm
කථා කරන සිත් 7.00 pm – 10.00 pm
සිත් නිම්නද 10.00 pm – 1.00 am
සිත් අනන්තය 1.00 am – 4.00 am 
සිත් පහන් දොර 4.00 am – 7.00 am
සිත් උදාව 07.00 am – 10.00 am
සිත් මුදුනත 10.00 am – 1.00 pm
සොඳුරු සිත් 1.00 pm – 4 .00 pm
සිත් සඳැල්ල 4.00 pm – 7.00 pm
සිත් පවුර 7.00 pm – 10.00 pm
සිත් වේදිකාව 10.00 pm – 1.00 am
සිත් අනන්තය 1.00 am – 4.00 am 
සිත් පහන් දොර 4.00 am – 7.00 am
සිත් උදාව 07.00 am – 10.00 am
සිත් ගත් සිත් 10.00 am – 1.00 pm
සිත් දර්ශකය 1.00 pm – 4 .00 pm
මධුර සිත් 4.00 pm – 7.00 pm
සිත් රේඛා 7.00 pm – 10.00 pm
සිත් පාටිය 10.00 pm – 1.00 am
සිත් අනන්තය 1.00 am – 4.00 am 
සිත් පහන් දොර 4.00 am – 7.00 am