ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා එන්නත දීමට ලංකාවේ අනුමතයි

ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා කොවිඩ් වැක්සීනය මෙරට හදිසි භාවිතය සඳහා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය විසින් අනුමැතිය ලබා දීමට කටයුතු කර ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා සඳහන් කර සිටියේය. මෙම වැක්සීනය බ්‍රිතාන්‍ය...

Read More